Stredná odborná škola Strážske

Stredná odborná škola Strážske

Mierová 727
07222 Strážske
IČO: 42104980

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola Strážske

 

Z histórie školy                              

História Michalovského školstva siaha do čias existencie žúp v Uhorsku, kde sa územie okresu rozprestieralo v Zemplínsko – úžskej župe. Hraničnou čiarou medzi Zemplínskou a Úžskou   župou na území nášho okresu bola rieka Laborec.

          Južne pod Humenskými vrchmi na pravom brehu Laborca bola založená jedna z najstarších osád. Jej založenie sa datuje do 12. storočia. Dobré prírodné podmienky pre roľníčenie i pre pastierov, spolu s dôležitosťou miesta obchodnej cesty z Uhorska do Galécie i v neskorších rokoch dávali veľký význam rastu tejto obce a posledne mestu - Strážske

                Za účelom prípravy kvalifikovaných odborníkov, pre poľnohospodárstvo vzniká v roku 1958 Poľnohospodárska učňovská škola v Strážskom. V roku 1960 je premenovaná na Poľnohospodárske odborné učilište. Od školského roku 1961 – 62 POU je pričlenené k n. p. ŠM Strážske. V roku 1982 prechádza organizačne do správy IVV MPVŽ SSR a zároveň sa mení jeho názov na Stredné odborné učilište poľnohospodárske.

                Krátku trvanlivosť mala dvojročná Dievčenská odborná škola so zameraním na výchovu základných návykov v domácnosti a pre poľnohospodárstvo.

                V školskom roku 1979 – 80 je pri SOUP zriadená stredná škola pre pracujúcich so študijným odborom potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo.

                Zmenami prechádzali aj študijné odbory a obsah vyučovania. Najmä prechod našej spoločnosti na trhový systém hospodárenia výrazne zasiahol do života školy. Následkom zmenených požiadaviek   praxe na školu sa musel meniť obsah vyučovacieho procesu, metódy, formy výchovno – vzdelávacej práce. Nové priestory v novej budove nám dali možnosť aby sme zriaďovali nové odborné učebne s dôrazom na výpočtovú techniku a cudzie jazyky.

Svoj imidž si tvoríme vlastnou cestou, svedomite budeme budovať pre región vzdelávaciu inštitúciu, na ktorú budeme hrdí my učitelia aj mesto.

                  Prvoradým úsilím všetkých pracovníkov školy bolo, je a bude vychovávať odborníkov, rešpektujúcich základné morálne normy a profil absolventa je pre nás métou, aby škola držala krok s reálnym životom.

Stredná priemyselná škola dopravná v Strážskom  existuje od roku 1992. Do 1. ročníka vtedy nastúpilo 26 žiakov. Za 14 rokov existencie zaznamenáva neustály rozvoj tak v počte študentov, skvalitňovaní výučby, ako aj rozširovaní priestorov. Pribudla nová telocvičňa, odborné učebne a v areáli školy vyrástli dve športové ihriská.  Najlepší absolventi s úspechom študovali a študujú na vysokých školách technického i ekonomického smeru na Slovensku i v zahraničí.
 

Študijné odbory školy


Škola ponúka  študijné odbory :
3760 6 00  prevádzka a ekonomika dopravy
 
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
 
Forma štúdia: Denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Cieľ:
•Hlavným cieľom študijného odboru je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na trhu práce. Zároveň sa absolvent v primeranom rozsahu pripravuje tak, aby po ukončení štúdia mohol získať certifikáty medzinárodnej úrovne. Absolvent študijného odboru je zároveň pripravený pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárskych a dopravných vysokých školách a univerzitách.

Uplatnenie:
 
•technicko–hospodárske a ekonomické funkcie v cestnej a v mestskej hromadnej doprave, pre vlastnú  potrebu, v obchodnej sieti,    v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave ako pracovník zaoberajúci sa kontrolnou, manažérskou  a rôznou komerčnou činnosťou v  cestnej a kombinovanej doprave ako dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy
(spracovanie grafikonov a cestných poriadkov) ,sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi

evidovanie a rozbor dopravnej nehodovostiv oblasti školení  a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou .

 

 

6341 6 škola podnikania

Charakteristika

Forma a typ štúdia:          denné štúdium pre absolventov základnej školy
 

 

Poskytnutý stupeň vzdelania:         úplné stredné odborné vzdelanie

 

Pracovné uplatnenie                     - samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci,
absolventa                                        podnikatelia,

                                                        - stredné články riadenia priemyselných
                                                          poľnohospodárskych a obchodných podnikov

                                              

Nadväzná odborná príprava:    Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali   maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie

 

2235 6 00  hutníctvo

 

 

Dĺžka vzdelávania a prípravy:          4 roky denného štúdia

 

Odbor je určený:                              pre chlapcov a dievčatá, absolventov základnej školy

 

Podmienky na prijatie do odboru:             - úspešné ukončenie základnej školy

            - úspešné vykonanie prijímacej skúšky

                                                                     - zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:    maturitná skúška

 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:        maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:            úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa:     v hutníckych prevádzkach ako technický zamestnanec technologického a prevádzkového charakkteru, v oblasti  výroby kovov, schopnosť vykonávať informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných  pracovísk

Nadväzná odborná príprava:              - možnosť pomaturitného štúdia

                                                             - ďalšie vzdelávanie na vysokej škole v príbuzných odboroch

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ
PaedDr. Milan Kačur

kacur3 @ post . sk

 

Zástupca
Mgr. Jozef Kuzemka

jozefkuzemka @ centrum . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit